Algemene Voorwaarden

Hier zijn de voor de HOH Academy algemene voorwaarden en regelingen die van toepassing zijn op de door HOH Academie verzorgde cursussen, bij- en nascholingen, trainingen, symposia en congressen te vinden.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden

De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de door HOH Academie verzorgde cursussen, bij- en nascholingen, trainingen, symposia en congressen.

Deelnemer

Degene die deelneemt aan een cursus, bij- en nascholing, training, symposium en congres verzorgd door HOH Academie.

Scholing

Een cursus, bijscholing, nascholing, training, congres of symposium verzorgd door HOH Academie.

2. Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor deelname aan Scholingen verzorgd door HOH Academie.

3. Aanmelding en bevestiging

Aanmelding geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure op de digitale HOH Academie: www.hohacademie.com of, indien het een maatwerktraject betreft, door het ondertekenen van de door HOH Academie uitgebrachte (digitale) offerte.

Behoudens uitzonderingsgevallen is voor medewerkers van HOH toestemming van de leidinggevende noodzakelijk om zich aan te melden voor een Scholing. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Deelnemer toestemming te hebben van zijn/haar leidinggevende.

HOH Academie verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een digitale bevestiging van inschrijving aan het bij HOH Academie bekende e-mailadres. Voor aanvang van de Scholing ontvangt de Deelnemer tijdig een uitnodiging met nadere gegevens over o.a. scholingslocatie en rooster. Als de gewenste Scholing is volgeboekt wordt dat aan de Deelnemer gemeld en zal, indien mogelijk, een alternatief worden geboden.

Voor aanvang van de Scholing ontvangt de Deelnemer de Scholingsmaterialen digitaal.

4. Betaling

Kosten voor deelname van verpleegkundigen van HOH aan verpleegkundige bij- en nascholingen worden niet in rekening gebracht bij de deelnemer. Ondanks dat de scholingskosten niet in rekening worden gebracht, is in alle gevallen toestemming van de leidinggevende noodzakelijk. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Deelnemer toestem­ming te hebben van zijn/haar leidinggevende.

HOH Academie behoudt zich het recht voor de kosten voor Scholingen te wijzigen. Gewijzigde kosten gelden vanaf het mo­ment waarop zij door HOH Academie zijn ingevoerd.

5. Scholingsuitvoering

HOH Academie verzorgt de Scholing zo veel mogelijk overeenkomstig de beschrijving in het scholingsprogramma, of in het geval van een maatwerktraject, conform de specifieke overeenkomst. HOH Academie zal daarbij streven naar een goede en degelijke kwaliteit van de Scholingen. Indien een Scholing via HOH Academie door derden wordt verzorgd, dan ziet HOH Academie toe op de uitvoering conform de omschrijving van de Scholing in de digitale Scholingscatalogus.

Eventuele klachten over een Scholing dienen schriftelijk aan HOH Academie te worden meegedeeld.

6. Wijziging en annulering door HOH Academie

Alle informatie gevat in informatiedragers, zoals scholingsprogramma’s, voorwaarden, reglementen, specificaties, praktische informatie en dergelijke, is zo correct mogelijk beschreven en wordt zo vaak als noodzakelijk is, geactualiseerd. HOH Aca­demie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, wijzigingen aan te brengen in deze informatie.

HOH Academie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het scholings­rooster en/of de scholingstijden. Dit impliceert dat HOH Academie zich het recht voorbehoudt de Scholing aan te passen, in tekorten, samen tevoegen met een andere Scholing, door andere docenten te laten verzorgen, te onderbreken of op andere wijze te wijzigen.

Indien HOH Academie zich genoodzaakt ziet de Scholing (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of uit te stellen, dan ontvangen de Deelnemers, en zo nodig de betrokken leidinggevenden, daarvan zo spoedig mogelijk bericht. HOH Academie zal al het redelijke in het werk stellen om de Scholing te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen.

7. Annulering door deelnemer

Annulering door de Deelnemer is alleen rechtsgeldig indien het per e-mail bij HOH Academie wordt gemeld

8. Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen bij geslaagde afronding van een Scholing een bewijs van deelname of, indien assessment heeft plaatsgevonden, een certificaat.

9. Intellectuele (eigendoms)rechten en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Scholingsmateriaal, aanvullende documentatie en alle overige door HOH Academie in het kader van een Scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij HOH Academie, tenzij bij een maatwerkopdracht anders is overeengekomen met opdrachtgever.

Het is de Deelnemer niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde scholingsmaterialen in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te verspreiden. Het is Deelnemers slechts toegestaan het verstrekte scholingsmateriaal voor eigen gebruik te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Scholing.

10. E-learning en blended learning

Indien Deelnemer deel neemt aan een Scholing die geheel of gedeeltelijk bestaat uit e-learning, dan verkrijgt de Deelnemer een niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de elektronische Scholingsmaterialen voor de in de scholingsomschrijving opgeno­men duur. Het is Deelnemer derhalve niet toegestaan de elektronische opleidingsmaterialen, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

11. Privacy

HOH Academie gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Deelnemer. HOH Academie zal de door haar verkre­gen persoonsgegevens van de Deelnemers uitsluitend gebruiken in het kader van de verzorging en begeleiding van de Scholing, alsmede voor het attenderen van Deelnemer op andere door HOH Academie verzorgde Scholingen. Aan HOH Academie verstrekte persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking gesteld worden.

Leidinggevenden binnen HOH hebben toegang tot de behaalde resultaten en de studievoortgang van medewerkers waaraan zij leiding geven. Indien deelnemer deel wil nemen aan een Scholing waarbij leidinggevende geen toegang heeft tot behaalde resultaten en studievoortgang, dan dient hij/zij zich te registreren in het – HOH domein.

12. Aansprakelijkheid van HOH Academie

Hoewel HOH Academie met betrekking tot de Scholing en de scholingsmaterialen de uiterste zorg nastreeft, kunnen fouten of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. HOH Academie, noch de door haar ingeschakelde derden, zijn voor dergelijke fouten en onvolkomenheden aansprakelijk.

Aansprakelijkheid van HOH Academie voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten.

Deelnemer vrijwaart HOH Academie voor alle aanspraken van derden ter zake van de Scholingen, tenzij in rechte komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van de opzet of grove schuld van HOH Academie.

April. 2015